Sobota 13. července 2024 svátek má: Markéta    
 
 1. Pronajímatel na základě dílčích nájemních smluv přenechává za dohodnuté nájemné nájemci předmět nájmu, aby jej dočasně, ve sjednané době, užíval a nájemce se zavazuje uhradit pronajímateli dohodnuté nájemné. Denní nájemné je nájemné za 24 hodin nájmu. K nájemnému se připočítává DPH podle platných právních předpisů. Nájemné je splatné v hotovosti při vrácení předmětu nájmu, nebo v den uvedený v daňovém dokladu pronajímatele.
 2. Pokud doba nájmu přesáhne do kalendářního měsíce následujícího (resp. dalších kalendářních měsíců) po dni vzniku nájmu, je pronajímatel oprávněn vystavovat daňové doklady průběžně, zpravidla k poslednímu dni příslušného kalendářního měsíce.
 3. Nájemné je kalkulováno pro provozní pracovní dobu stroje 8 hodin/den. V případě delšího nasazení stroje bude nájemné navýšeno, a to koeficientem 1,4 při nasazení nad 8 do 16 hodin/den a koeficientem 1,8 při nasazení nad 16 hodin denně.
 4. Sleva z nájemného je podmíněna řádným a včasným splněním závazků nájemce k zaplacení nájemného a k vrácení předmětu nájmu. V případě prodlení nájemce se zaplacením nájemného nebo jeho části, jakož i v případě prodlení nájemce s vrácením předmětu nájmu pronajímateli, je pronajímatel oprávněn doúčtovat nájemci nájemné odpovídající poskytnuté slevě a nájemce se zavazuje takové nájemné pronajímateli zaplatit.
 5. Pronajímatel předává nájemci předmět nájmu, po předchozím přezkoušení a údržbě, čistý, kompletní, bez závad. Nájemce podpisem dílčí nájemní smlouvy potvrzuje, že předmět nájmu mu byl řádně předveden v chodu, vyzkoušeny všechny funkce a vysvětleny (v souladu s provozními podmínkami a návodem k obsluze) správné postupy užití. Nájemce současně podpisem dílčí nájemní smlouvy potvrzuje, že jej pronajímatel seznámil s pravidly při užívání předmětu nájmu, a že od pronajímatele obdržel písemný návod k bezpečnému užívání předmětu nájmu.
 6. Nájemce se zavazuje, že předmět nájmu bude užívat pouze pro práce, pro které je určen. Dále se nájemce zavazuje, že svěří obsluhu předmětu nájmu u kterého je k obsluze třeba zvláštního povolení, přezkoušení či osvědčení, pouze osobám zdravotně a odborně způsobilým, zaškoleným a oprávněným. Nájemce se zavazuje, že bude dodržovat předpisy bezpečnosti ochrany zdraví a používat osobní ochranné pomůcky. Nájemce není oprávněn, bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele, přenechat předmět nájmu třetí osobě.
 7. Nájemce je povinen chránit předmět nájmu před poškozením, odcizením a ztrátou, neprovádět na věci změny bez předchozího písemného souhlasu pronajímatele. Nájemce je dále povinen předmět nájmu zabezpečit před jeho odcizením či ztrátou v souladu s požadavky společnosti Kooperativa pojišťovna, a.s., tak jak jsou specifikovány ve všeobecných obchodních podmínkách P-100/09. V případě nadměrného opotřebení nebo poškození předmětu nájmu je nájemce povinen jej neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů, vrátit pronajímateli k odbornému posouzení. Poškození, způsobené neodborným zacházením nebo nedodržením technických podmínek, např. přetěžováním, nepromazáním podle pokynů výrobce, nesprávným přemísťováním, špatným palivem, nedodržením pravidelných kontrol, budou vždy odstraněna na náklad nájemce. Nájemce se dále zavazuje zaplatit nájemné za období do zaplacení takové škody.
 8. Nájemce odpovídá za škodu v případě ztráty, odcizení, zničení či poškození předmětu nájmu. V případě ztráty, odcizení nebo zničení předmětu nájmu je nájemce povinen tuto skutečnost neprodleně, nejpozději do tří pracovních dnů, oznámit prokazatelně pronajímateli. Dále je nájemce v těchto případech povinen, do sedmi dnů ode dne doručení výzvy, uhradit pronajímateli, na základě této smlouvy, paušalizovanou částku, uvedenou v dílčí nájemní smlouvě v kolonce „Cena za ztrátu“, v plné výši. Do doby úhrady této částky je pronajímatel oprávněn účtovat nájemné. Nájemce se zavazuje toto nájemné platit. V případě odcizení předmětu nájmu je nájemce dále povinen tuto skutečnost ihned oznámit policii a pronajímateli nejpozději do 3 dnů doručit kopii protokolu o tomto oznámení včetně čísla jednacího, pod kterým je věc šetřena policií.
 9. Pronajímatel má právo, v případě neplnění závazků ze strany nájemce (např. neplacení faktur, nedodržování pravidelných kontrol atd.) vypovědět tuto smlouvu a nájemce je povinen ke dni skončení nájmu vrátit předmět nájmu pronajímateli. V případě prodlení s placením nájemného se nájemce zavazuje zaplatit pronajímateli smluvní pokutu ve výši 0,5% z dlužné částky za každý, i započatý, den prodlení. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo pronajímatele na náhradu vzniklé škody, takovou škodu je nájemce povinen pronajímateli zaplatit do sedmi dnů ode dne doručení výzvy k náhradě škody.
 10. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, platí, že nájem se sjednává na dobu neurčitou. Pronajímatel má právo tuto smlouvu vypovědět z jakéhokoliv důvodu nebo bez udání důvodu s výpovědní lhůtou 3 dny, jejíž běh počíná v den následující po dni doručení písemné výpovědi nájemci. Vrátí-li nájemce předmět nájmu po době dohodnuté v této smlouvě, je povinen platit náhradu za užívání cizí věci až do vrácení předmětu nájmu, ve výši dvojnásobku nájemného za každý, i započatý, den prodlení s vrácením předmětu nájmu.
 11. Nájemce se zavazuje vrátit předmět nájmu ve vyčištěném stavu, kompletní, včetně příslušenství. Nedodržení tohoto ustanovení ze strany nájemce opravňuje pronajímatele k účtování nájemného až do doby splnění tohoto závazku nebo k vyčíslení škody a jejímu účtování.
 12. Nájemce není oprávněn používat předmět nájmu na jiném místě, než které je sjednáno touto smlouvou. Pokud nájemce předmět nájmu ke dni skončení nájmu pronajímateli nevrátí, je pronajímatel oprávněn předmět nájmu svémocně převzít. O takovém převzetí předmětu nájmu pronajímatel opatří protokol.
 13. Pokud není v této smlouvě uvedeno jinak, jsou motorové stroje nájemci předány s plnou nádrží PHM.
 14. Nájemce souhlasí se shromažďováním a uchováváním jeho osobních údajů pronajímatelem, s pořízením kopie výpisu z obchodního rejstříku, resp. výpisu ze živnostenského rejstříku a občanského průkazu, zejména pro účely nabídky služeb.
 15. Smluvní vztahy výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku o podnikatelském nájmu věcí movitých a o nájemní smlouvě. V ostatních záležitostech se řídí ustanoveními obchodního zákoníku. Veškeré změny a doplňky této smlouvy musí být učiněny písemnou formou, jinak jsou neplatné.
 16. Pokud se některé ustanovení této smlouvy ukáže být neplatným či neúčinným, nemá to žádný vliv na platnost a účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že neplatné či neúčinné ustanovení nahradí jiným ustanovením, již platným, resp. účinným, které co nejvíce vystihuje význam takového neplatného či neúčinného ustanovení.
 17. Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou rozhodovány s konečnou platností u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky podle jeho Řádu a Pravidel jedním rozhodcem jmenovaným předsedou Rozhodčího soudu.
 18. V případě pochybností se za doručenou považuje zásilka desátý den po jejím odeslání poštou doporučeně na adresu druhé smluvní strany, uvedenou v této smlouvě, a to i když se adresát o obsahu zásilky nedozvěděl.
 19. Nájemce svým podpisem dílčí nájemní smlouvy potvrzuje převzetí předmětu nájmu.
 20. Smluvní strany shodně prohlašují, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a oprávnění k podpisu této smlouvy, a že tuto smlouvu sepsaly dle své pravé a svobodné vůle.
 21. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž nájemce obdrží jeden. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky smlouvy. Nájemce výslovně prohlašuje, že se řádně seznámil s obsahem této smlouvy a že s jejím zněním souhlasí.
 22. Kauce zaplacená při podpisu dílčí nájemní smlouvy, bude vrácena v plné výši nájemci, pokud bude vrácený předmět nájmu a příslušenství bez závad. V opačném případě bude kauce vrácena až po posouzení rozsahu příčiny poškození a případném finančním vyrovnání s pronajímatelem. Pronajímatel je oprávněn tyto prostředky použít k úhradě pohledávek za nájemcem, zejm. z titulu nájemného, náhrady za užívání, poplatků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody.

logo firmy
SUNDAP s.r.o.
Krauzovna 260
27741 Kly
Česká republika
tel.:+420 777 701 325
Copyright  ©   SUNDAP s.r.o.
Home    |    about us    |        |    site maps    |    contact